Névjegykártya Bolt

Személyes adatok védelme

A Szabó DTP & Nyomda Kft., mint ezen weboldal üzemeltetője tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy üzleti tevékenysége során tudomására jutott üzleti és személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Cégünk az általunk kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenységünk körében használja fel.

Adatokat harmadik személy részére nem továbbítunk, és nem szolgáltatunk ki, a jogosult írásbeli hozzájárulásával sem.

Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartjuk a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.

Tisztelt Megrendelőnk!

Örömmel üdvözöljük a Szabó DTP & Nyomda Kft. vásárlói között. Mielőtt megrendelését elküldené, kérjük az alábbiakat alaposan olvassa át:

A cég adatait megtalálhatók ezen weboldal Impressszum részében.

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Szabó DTP & Nyomda Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK
  1.1 A Szabó DTP & Nyomda Kft.-től történő vásárlás kizárólag személyesen, telefonon, faxon, e-mailen vagy Interneten keresztül történik.
  1.2 A Szabó DTP & Nyomda Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.
  1.3 A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.
 2. REGISZTRÁCIÓ
  2.1 Amennyiben a Vevő a Szabó DTP & Nyomda Kft. által nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően, adatainak pontos megadásával ki kell töltenie és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
  2.2 Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
 3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK
  3.1 Az eladásra kínált áruk jellemzőiről részletesen, a Segítség menüpont alatt tájékozódhat. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az Árlista menüpont alatt van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is. A fizetés módja készpénzben, átutalással vagy postai utánvéttel történhet. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza.
 4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
  4.1 A jótállás időtartama egy év, mely az áru Vevőnek történő átadásával kezdődik. A jótállási igény a számlával érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vevő számára. A Vevő a kijavítás iránti igényét az Ügyfélszolgálaton jelezheti. 
  4.2. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:
  Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év.
  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.
  4.3. A vevő a kifogásait az Eladó következő telephelyén érvényesítheti:
  1194 Budapest, Zombor utca 59., Telefonszáma: 06-20-9392-035
 5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
  5.1 A Vevő a konkrét termék kiválasztásával és a termékhez tartozó adatmezők kitöltésével adja meg rendelését.
  5.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
  5.3 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, számla megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.
  5.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
  5.5 Amennyiben az áru kézbesítése sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.
 6. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI
  Oldalunkon különféle áruátvételi módok között választhat. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy az áruátvétel módjának kiválasztását követően a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget. Postai utánvét esetén a posta díjai az irányadóak.
 7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  7.1 A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.
  7.2 Az Eladó, elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. Az Eladó az elállással kapcsolatosan fölmerült, őt megillető költségeket a visszafizetendő vételárból visszatarthatja, ezen felül követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  8.1 A Szabó DTP & Nyomda Kft.-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
  8.2. A Szabó DTP & Nyomda Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeztek, ill. következtek azok be:
  az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
  bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Szabó DTP & Nyomda Kft. weboldalának akadálytalan működését és a vásárlást;
  bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
  bármilyen adatvesztés;
  bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
  bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
 9. SZEMÉLYES ADATOK
  9.1 A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
  9.2 A Szabó DTP & Nyomda Kft. a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra nem jogosult.
  9.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában, a Szabó DTP & Nyomda Kft.-nek megengedett a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

 

Jogi tudnivalók

 1. A Szabó DTP & Nyomda Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk.
 2. A Névjegykártyabolt logó cégünk kereskedelmi védjegye.
 3. A Szabó DTP & Nyomda Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalt vagy annak részeit bármilyen formában tárolni, másolni, átruházni, terjeszteni. Saját, személyes használatra az oldalt vagy annak részeit számítógépén tárolhatja vagy kinyomtathatja.
 4. A Szabó DTP & Nyomda Kft. weboldalának tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Bármilyen cégünktől független változtatás lehetőségére tekintettel - pl. hacker támadás -, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, cégünk semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön számítógépén megjelenő weboldal tartalmára, működésére vonatkozóan.
 5. A Szabó DTP & Nyomda Kft. jogot formál arra, hogy a weboldalt bármikor megváltoztassa vagy elérhetőségét megszüntesse. Cégünk nem vállalja, hogy a hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 6. A Szabó DTP & Nyomda Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyhez Cégünk weboldala kapcsolódik.